GÖRME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Görme engelli bireyler destek eğitim programı, kavramsal, sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan total görme ya da az görme yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program, görme engelli bireylerin ya da ailelerinin talebi ve rehberlik ve araştırma merkezlerinin önerisi doğrultusunda bireysel eğitim olarak, bireysel ve grup eğitimi olarak veya grup eğitimi olarak uygulanır.

Görme engelli bireyler destek eğitim programı, kavramsal, sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan total görme ya da az görme yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Program, görme engelli bireylerin ya da ailelerinin talebi ve rehberlik ve araştırma merkezlerinin önerisi doğrultusunda bireysel eğitim olarak, bireysel ve grup eğitimi olarak veya grup eğitimi olarak uygulanır.

 

Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi, öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

 

• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınır.
• Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanır.
• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç-gereç ve materyaller seçilir.
• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilir.
• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilir.
• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamların hazırlanmasına ve etkinliklerin çeşitlendirilmesine özen gösterilir.

 

 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile görme engelli bireylerin;
1. Temel yaşam becerileri kazanmaları,
2. Bağımsız hareket edebilmeleri,
3. Sosyal gelişimlerini sağlamaları,
4. Bilişsel hazırlık ve akademik becerilerini geliştirmeleri,
5. Günlük yaşam, özbakım becerileri kazanmaları,
6. Görsel, dokunsal ve işitsel algı ile ilgili becerileri geliştirmeleri,
7. İletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

PROGRAMIN MODÜLLERİ

MODÜL 1
ÖĞRENMEYE HAZIRLIK

Modülün İçeriği
A. Algı Çalışmaları
B. Nesne Çalışmaları
C. Yönergelere Uyma Çalışmaları
Ç. Ses Çalışmaları

 

MODÜL 2
PSİKOMOTOR BECERİLER

Modülün İçeriği
A. Vücut Hareketleri
B. Düzen Alıştırmaları
C. Temel Hareketler
Ç. Oyun Oynama
D. Küçük Kas Becerileri Geliştirme Çalışmaları
E. Jimnastik
F. Spor Ve Sağlık

 

 

MODÜL 3
ÖZBAKIM BECERİLERİ

Modülün İçeriği
A. Kişisel Temizlik Ve Bakım
B. Giysileri Çıkarma Ve Giyme
C. Giysi Aksesuarlarının Kullanımı

 

MODÜL 4
BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ

Modülün İçeriği
A. Duyuları Geliştirme Çalışmaları
B. Nesne Bulma Yöntemleri
C. Rehberle Hareket Çalışmaları
Ç. Kendini Koruma Teknikleri
D. Baston Teknikleri
E. Bastonla Yürüme Çalışmaları
F. Asansör Kullanımı
G. Trafik Işıkları

 

MODÜL 5
GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİ GELİŞTİREBİLME

A. Beslenme
B. Giysi Bakımı
C. Ev Temizliği Ve Düzeni
Ç. Mutfak Becerileri
D. Çeşitli Araç Gereçlerin Kullanımı
E. Toplumsal Yaşam

 

MODÜL 6
SOSYAL BECERİLER

Modülün İçeriği
A. Karşılıklı İletişim
B. Duygular
C. Grup Çalışmaları
Ç. Kurallara Uyma

 

MODÜL 7
TÜRKÇE

Modülün İçeriği
A. İletişim Becerileri
B. Dinleme Ve İzleme
C. İlk Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Ç. Yazma Ve Okuma
D. Yazım Kuralları
E. Sözcükte Anlam
F. Sözcük Türleri

 

MODÜL 8
MATEMATİK

Modülün İçeriği
A. Uzamsal İlişkiler
B. Ritmik Saymalar
C. Doğal Sayılar
Ç. Kümeler
D. İşlemler
E. Abaküs Kullanma
F. Kesirler
G. Ölçüler
G. Geometri