ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Program, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır
Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme biçimleri dikkate alınmaktadır.
• Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmaktadır.
• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç-gereç ve materyaller seçilmektedir.
• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, resimden yazıya, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmektedir.
• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmektedir.
• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmakta ve etkinliklerle çeşitlendirilmektedir.

 

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

 

Program ile bireylerin;
1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.

 

PROGRAMIN YAPISI

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır.

 

PROGRAM MODÜLLERİ

 

MODÜL 1
ÖĞRENMEYE HAZIRLIK MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Görsel Algı
B. İşitsel Algı
C. Dokunsal/Kinestetik Algı
D. Dikkat Geliştirme
E. Bellek Geliştirme
F. Organize Olma
G. Sıraya Koyma
H. Yönelim Becerileri
İ. Motor Beceriler

 

 

MODÜL 2
OKUMA YAZMA MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. İlk Okuma Yazma
B. Okuma Yazma
C. Dil Bilgisi

 

 

MODÜL 3
MATEMATİK MODÜLÜ

 

Modülün İçeriği
A. Uzamsal İlişkiler
B. Ritmik Sayma
C. Doğal Sayılar
D. Dört İşlem
E. Kesirler
F. Ölçüler
G. Geometri